PRIVAT MARKÄGARE

VARFÖR SOLCELLER PÅ MARK?

Många markägare vi träffar eller pratar med är nyfikna på och vill veta mer om förutsättningarna för att etablera solel på sin mark. Solceller på mark kan ge många fördelar

 • En möjlighet att öka inkomsterna från marken utöver jordbruksprodukter, med god och stabil inkomst under lång tid. • Framtidssäkra verksamheten genom att ha tillgång till lokalproducerad förnybar el.


 • Möjlighet att täcka egenförbrukningen och när jordbruk/skogsbruk blir mer elektrifierat vara redo för den omställningen


 • Skapa förutsättningar för öppna landskap och biologisk mångfald . • Bidra till ett mer hållbart samhälle och värde för kommande generationer


 • Marken kommer hållas öppen och biologisk mångfald ökas eller bibehålls tack vare återinsådd av växter och slåtter/bete och andra platsspecifika naturvårdsinsatser. • Marken som används för solel kommer med största sannolikhet att ha bättre värde efter arrendetiden är slut. Både för att den kan användas för solel, men också för att jorden mest troligt, efter att ha legat i träda, kommer vara mycket bättre för jord/skogs/betesmark än tidigare.

 • Arbetstillfällen


Solelparker kan byggas snabbt. Solel är globalt det snabbast växande energislaget och spås i framtiden bli den dominerande kraftslaget alla kategorier.

VARFÖR TILLSAMMANS MED SOLKOMPANIET?

 • Vi arbetar tillsammans med närboende, kommun och region för att skapa ett så stort värde som möjligt för solelparken.


 • Som markägare har du stora möjligheter att påverka hur parken ska byggas och vad vi ska ta hänsyn till.


 • Vi har lång och gedigen erfarenhet av att etablera solel både på mark och på tak • Vi tar hand om alla myndighetskontakter och alla kostnader.


 • Marken återställs enligt arrendeavtal till sitt ursprungsskick när solelparken tas bort i slutet av arrende-perioden.


 • Vi är med hela vägen! Vi utvecklar marken, bygger solelparken samt genomför service och underhåll av solelparken under arrendeperioden.


VILKEN MARK PASSAR FÖR SOLEL?

Vi söker mark att arrendera som är sammanlagt 40 hektar eller mer.

Markens beskaffenhet är av stor betydelse. Det ska vara möjligt att påla i marken. Marken behöver vara relativt plan och lättillgänglig.

Mark i områden med god solinstrålning.

(Söder om Gävle – företrädelsevis)

Marken behöver ligga på rimligt avstånd till en nätanslutning som har möjlighet att ta emot den effekt solelparken kommer att producera.

Mark som har förutsättningar att få de tillstånd som krävs från Länsstyrelsen med hänsyn taget till t. ex. riksintressen.

EXEMPEL PÅ SOLELPARKER PÅ MARK

Klicka på respektive knapp nedan för att se filmerna

KÄRRBO PRÄSTGÅRD
Sveriges första Agrivoltaics solelpark

SOLHAGEN I TORPHYTTAN
Med betande får i solelparken

VARBERG NORRA
Så gick det till att bygga

EKONOMISK AFFÄRSMODELL

Vi på Solkompaniet jobbar med olika affärsmodeller och anpassar alltid vårt erbjudande efter rådande önskemål och förutsättningar.

Exempel på affärsmodeller är :

Affärsmodell 1:

 • Procentuell ersättning av produktionen i solelparken (producerade kWh x elpriset)
 • Garanterat golv/minsta-nivå per ha och år.


Affärsmodell 2:

 • Signing fee: vid arrendeavtalsskrivning
 • Up-Front: Större engångssumma efter 12 mån drift
 • Fast arrende/ha och år.
 • Löpande ersättningar betalas i förskott för arrendeår 2-40.
 • Storleken på nämnda ersättningar beror på markens beskaffenhet/förutsättningar.
 • Byggkostnader, avstånd till anslutning, solinstrålning, anslutningskostnader är några av de parametrar som spelar roll för ersättningen.

SÅ GÅR DET TILL