FÖRETAG KOMMUN INSTITUTION
SOM ÄGER MARK

VARFÖR SOLCELLER PÅ MARK?

Många markägare vi träffar eller pratar med är nyfikna på och vill veta mer om förutsättningarna för att etablera solel på sin mark. Solceller på mark kan ge många fördelar:

 • Framtidssäkra kommunens och regionens troligtvis växande energibehov genom att ha tillgång till lokalproducerad förnybar el. Solenergi är en viktig pusselbit i det framtida energisystemet.


 • Skapa förutsättningar för att nå målsättningarna med det hållbara samhället och ta steg mot FNs globala mål . Bidrar till ett stort värde för kommande generationer.


 • Skapa förutsättningar för biologisk mångfald och att bevara de öppna landskapen med hjälp av insådd av växter, slåtter eller bete och andra platsspecifika naturvårdsinsatser


 • Arbetstillfällen i kommunen både under byggnation och visst underhåll när solelparken är på plats.


 • Mer lokal el och säkrare energitillgång ger möjlighet till nyetableringar av företag, och förhindrar att arbetsplatser flyttar till andra kommuner.


 • Ingen investeringskostnad, tvärtom kan kommunen tjäna pengar på arrendet, vilket kan stötta andra verksamheter . • Marken som används för solel får troligtvis ett bättre värde efter arrendetidens slut. Dels kan den fortsatt användas till solelproduktion, och dels för att jorden, efter att ha legat i träda, mest troligt kommer att vara mycket bättre för jordbruk/skogsbruk/bete än tidigare.


Solelparker kan byggas snabbt. Solel är globalt det snabbast växande energislaget och spås i framtiden bli den dominerande kraftslaget alla kategorier.

VARFÖR TILLSAMMANS MED SOLKOMPANIET?

 • Vi arbetar tillsammans  med närboende, kommun och region för att skapa ett så stort värde som möjligt för solelparken.


 • Som markägare har du stora möjligheter att påverka  hur parken ska byggas och vad vi ska ta hänsyn till. • Vi har lång och gedigen erfarenhet  av att etablera solel både på mark och på tak


 • Vi tar hand om alla myndighetskontakter och alla kostnader.Marken återställs  enligt arrendeavtal till sitt ursprungsskick när solelparken tas bort i slutet av arrende-perioden.


 • Vi är med hela vägen! Vi utvecklar  marken, bygger solelparken samt genomför  service och underhåll  av solelparken under arrendeperioden.


VILKEN MARK PASSAR FÖR SOLEL?

Markens beskaffenhet är av stor betydelse. Det ska vara möjligt att påla i marken. Marken behöver vara relativt plan och lättillgänglig.

Mark i områden med god solinstrålning.

Marken behöver ligga på rimligt avstånd till en nätanslutning som har möjlighet att ta emot den effekt solelparken kommer att producera.

Mark som har förutsättningar att få de tillstånd som krävs från Länsstyrelsen med hänsyn taget till t. ex. riksintressen.

Vi söker mark som är är sammanlagt 40 hektar eller mer.

EXEMPEL PÅ SOLELPARKER PÅ MARK

Klicka på respektive knapp nedan för att se filmerna

KÄRRBO PRÄSTGÅRD
Sveriges första Agrivoltaics solelpark

SOLHAGEN I TORPHYTTAN
Med betande får i solelparken

VARBERG NORRA
Så gick det till att bygga

EKONOMISK AFFÄRSMODELL

Vi på Solkompaniet jobbar med olika affärsmodeller och anpassar alltid vårt erbjudande efter rådande önskemål och förutsättningar.

Exempel på affärsmodeller är :

 • Markägaren får 2–4% av parkens omsättning, för att kunna dra nytta av förbättrade omständigheter, till exempel teknikutveckling eller ökade elpriser. Modellen kompletteras med ett golv på arrendet för att åstadkomma säkerhet i ekonomin för markägaren. Exempelvis 3% på omsättningen med ett golv på 8.000kr/ha/år.


 • En rak arrendemodell ger helt enkelt ett arrende per hektar per år, ett arrende som utvecklas med inflationen.


 • Framflyttat arrende gör att ungefär en tredjedel av arrendet utbetalas redan första driftåret och resterande två tredjedelar som årligt arrende per hektar per år.


Storleken på nämnda ersättningar beror på markens beskaffenhet/förutsättningar. Byggkostnader, avstånd till anslutning, solinstrålning, anslutningskostnader är några av de parametrar som spelar roll för ersättningen.

SÅ GÅR DET TILL

LARS SÜDOW

Markutvecklare Södra Sverige

+46 73 092 01 45

PAUL LEGEMARK

Markutvecklare Mellersta Sverige

+46 70 927 87 91

OLLE BERGQVIST

Interim Chef Markutvecklare

Not available